Oferta usług

Diagnoza

Konsultacje

Terapia

Badania testowe

Diagnoza

Ze względu na bardzo różny sposób manifestowania się objawów, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem złożonym, składającym się z kilku etapów i wymagającym współpracy zespołu specjalistów.

Biorąc pod uwagę specyfikę problemów pojawiających się w zależności od wieku, nieco inaczej prowadzone jest postępowanie diagnostyczne w przypadku bardzo małych dzieci (do 18 miesiąca życia), tych nieco starszych – w wieku przedszkolnym i szkolnym, a jeszcze inaczej wygląda ono w przypadku młodzieży czy osób dorosłych.

Zespół diagnostyczny Fundacji SYNAPSIS składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy zbierania wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.

Więcej informacji

Działania te skierowane są do rodziców małych dzieci, pomiędzy 9 a 18 m.ż., którzy są zaniepokojeni rozwojem swoich maluszków. Ich celem jest ocena rozwoju i funkcjonowania dziecka pod kątem zagrożenia zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na podstawie informacji zebranych od rodziców oraz bezpośredniej obserwacji i badania dziecka, zespół doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu małych dzieci w kierunku ASD (psycholog i pedagog) oceniają rozwój dziecka, zagrożenie ASD, analizują aktualne potrzeby rozwojowe dziecka, ewentualne potrzebne kierunki wsparcia oraz układają i przekazują rodzicom zestaw zaleceń i wskazówek. Postępowanie to może, ale nie musi zakończyć się postawieniem rozpoznania (zależy to od potrzeb dziecka i ustaleń z rodzicami).

W ofercie dla najmłodszych dzieci znajdują się trzy propozycje działań (bez pierwszego z nich nie można skorzystać z dwóch pozostałych).

Pierwsza konsultacja dziecka (zebranie wywiadu od rodziców, obserwacja dziecka, przekazanie zaleceń) – cena 450 zł

Działanie to skierowane jest do rodziców dzieci w wieku 9-18 miesięcy, zaniepokojonych ich rozwojem i obejmuje dwa spotkania:

 1. Spotkanie, w ramach którego w rozmowie z rodzicami zbierane są najważniejsze informacje na temat rozwoju dziecka, omówione niepokojące rodziców zachowania i trudności dziecka oraz przeprowadzana jest bezpośrednia obserwacja dziecka, a następnie specjaliści analizują potrzeby dziecka oraz opracowują zalecenia i wskazówki dla rodziców – spotkanie to trwa do 2 godzin i prowadzone jest przez dwóch specjalistów z doświadczeniem w diagnozowaniu 
  i terapii małych dzieci z ASD.
 2. Spotkanie, w ramach którego prowadzona jest ponowna obserwacja dziecka, od rodziców zbierane są informacje aktualizujące i na tej podstawie modyfikowane są zalecenia. Rodzice otrzymują także informacje, czy wskazane jest dalsze monitorowanie rozwoju dziecka lub specjalistyczna diagnoza – spotkanie to trwa do 2 godzin i jest prowadzone przez jednego specjalistę, który brał udział w pierwszym spotkaniu.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie obserwacji jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Dodatkowa obserwacja dziecka – cena 200 zł za wizytę

Jest to wizyta umożliwiająca weryfikację wcześniejszych obserwacji rozwoju dziecka oraz analizę informacji o jego postępach, ewentualnych niepokojących objawach (np. w sytuacji, gdy dziecko jest zbyt małe, objawy są słabo nasilone lub współwystępuje wiele innych problemów mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka). Rodzic może zdecydować się na dowolną liczbę dodatkowych obserwacji do momentu, gdy dziecko ukończy 16 miesięcy.

Każde spotkanie trwa do 2 godzin i jest prowadzone przez jednego specjalistę (w miarę możliwości będzie to jeden ze specjalistów, którzy już wcześniej widzieli dziecko w ramach etapu pierwszego).

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie obserwacji jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Diagnoza dla dzieci objętych wcześniejszą obserwacją rozwoju – cena 1000 zł

Jest to oferta dla dzieci od 16. miesiąca życia, które skorzystały już wcześniej z pierwszej konsultacji i w przypadku których istnieje wskazanie do diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (potwierdzenia ich lub wykluczenia). Ze względu na to, że w ramach prowadzonych obserwacji zbierano i aktualizowano informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka od rodziców oraz prowadzono bezpośrednie obserwacje dziecka, możliwe jest skrócenie całej procedury diagnozy bez utraty jej jakości (por.: diagnoza).

Etap ten obejmuje 3 spotkania:

 1. Spotkanie, w ramach którego przeprowadzana jest ponowna obserwacja dziecka w oparciu o protokół ADOS-2* (pod warunkiem, że dziecko spełnia minimalne kryteria), zbierane są informacje od rodziców o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu dziecka od ostatniego spotkania – spotkanie trwa do 1,5 godziny i prowadzone jest przez jednego specjalistę.
 2. Spotkanie, podczas którego przeprowadzana jest obserwacja i badanie przez lekarza psychiatrę i stawiane jest rozpoznanie – spotkanie trwa ok. 2,5 godziny i biorą w nim udział lekarz psychiatra i dwóch specjalistów z doświadczeniem w diagnozowaniu małych dzieci w kierunku ASD (2,5-3 godz.).
 3. Spotkanie, które odbywa się około dwa tygodnie po spotkaniu diagnostycznym. Rodzice otrzymują szczegółową opinię uzasadniającą rozpoznania, mogą zadać dodatkowe pytania, uzyskać informacje na temat dalszego postępowania z dzieckiem – spotkanie trwa godzinę i prowadzone jest przez jednego ze specjalistów, biorących udział w spotkaniu diagnostycznym.

Łączny czas przeznaczony na realizację etapu dla rodziców wynosi od 5 do 6 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wraz z zebraniem zespołu diagnostycznego celem analizy wszystkich zebranych w ramach pierwszej konsultacji i ewent. dodatkowych obserwacji dziecka oraz procesu diagnostycznego informacji, opracowaniem wyników badań protokołu ADOS-2 oraz napisaniem opinii wynosi od 12 do 14 godzin).

Diagnoza dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) – cena 1500 zł

Celem postępowania diagnostycznego jest potwierdzenie bądź wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli w trakcie procesu diagnozowania zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na inne lub dodatkowe problemy zdrowotne/rozwojowe/psychiczne, wówczas rodzice otrzymują taką informację wraz ze wskazówkami, jakie jest zalecane dalsze postępowanie i gdzie mogą szukać pomocy.

Diagnozujemy dzieci od 18 m.ż. do 10 r.ż. (oferta diagnozy dla młodszych dzieci opisana jest szczegółowo w pkt.1.) z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe).

Aby możliwe było postawienie rzetelnej diagnozy, proces diagnostyczny jest wieloetapowy, prowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów i obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka i przekazanie jej mailem lub najpóźniej w dniu wywiadu,
 • przeprowadzenie z rodzicami wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, obserwowanych przez rodziców niepokojących objawów i mocnych stron dziecka – wywiad prowadzony jest przez jednego specjalistę i trwa ok. 2-3 godzin,
 • obserwacja z wykorzystaniem protokołu ADOS-2* (jeśli dziecko spełnia kryteria tego badania) prowadzona przez dwóch specjalistów, czas trwania do 1,5 godziny,
 • spotkanie diagnostyczne z drugą obserwacją dziecka, w czasie której przeprowadzane są z nim dodatkowe próby oraz badanie lekarza psychiatry; w trakcie tego spotkania (po przeprowadzeniu obserwacji) odbywa się spotkanie zespołu diagnozującego celem zebrania i podsumowania wszystkich informacji oraz postawienia rozpoznania, które następnie przekazywane jest rodzicom – w spotkaniu bierze udział dwóch specjalistów (najczęściej psycholog i pedagog) oraz lekarz psychiatra i trwa ono ok. 2-3 godzin,
 • spotkanie po diagnozie, odbywające się najczęściej dwa tygodnie po postawieniu rozpoznania, na którym rodzice mogą uzyskać dodatkowe wyjaśnienia, zadać pytania oraz otrzymać wstępne zalecenia – spotkanie prowadzi jeden specjalista i trwa ono godzinę.

Informacje dodatkowe:

 • rodzice zobowiązani są do dostarczenia: kserokopii aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane), aktualnej opinii z placówki, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza na zajęcia, opinii psychologicznych. Dokumenty te powinny być przekazane wraz z ankietą lub na spotkaniu, podczas którego przeprowadzany jest wywiad,
 • na wywiad przychodzą tylko rodzice, bez dziecka,
 • podczas całego procesu diagnostycznego rodzice mogą być proszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy,
 • poszczególne badania i obserwacje omawiane są na dwóch spotkaniach zespołu diagnostycznego, z których drugie ma miejsce w czasie spotkania diagnostycznego w przerwie, po obserwacji dziecka; celem tych spotkań jest szczegółowa analiza zebranego materiału, pozwalająca na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów dziecka,
 • po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania dziecka w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania wraz ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi pracy z dzieckiem.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla rodziców wynosi od 6 do 8 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin).

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest spełnienie przez dziecko kryteriów udziału w badaniu (dziecko musi mieć ukończone min. 12 miesięcy, jest w stanie swobodnie chodzić, a  jego umiejętność widzenia i słyszenia pozwala na przeprowadzenie z nim prób zgodnie z protokołem badania) oraz wyrażenie przez rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o dziecku w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli rodzice zrezygnują z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie.

Obserwacje diagnostyczne dziecka w grupie – cena 400 zł

Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, dotykają wszystkich sfer życia dziecka. Zdarza się, że występujące u dziecka objawy nie są w pełni jasne i widoczne dla diagnosty w specyficznych warunkach badania gabinetowego, gdy dziecko jest w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi, gdy nie ma możliwości zaobserwowania, w jaki sposób funkcjonuje w relacjach z rówieśnikami. W takich sytuacjach czasami niemożliwe jest jednoznaczne postawienie rozpoznania.

Jeśli taka sytuacja ma miejsce i lekarz uzna za konieczne obserwowanie dziecka w grupie, a rodzice wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie w zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

Obserwacje takie prowadzone są w grupach maksymalnie czteroosobowych, w których dzieci dobierane są pod kątem wieku oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia te prowadzone są przez osoby doświadczone zarówno w pracy terapeutycznej, jak i w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Aby odpowiednio dobrać grupę do poziomu funkcjonowania dziecka, jego potrzeb i możliwości, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie i dostarczenie przez rodziców ankiety z informacjami o dziecku.

Należy pamiętać, że prowadzone obserwacje dziecka w grupie są jedynie uzupełnieniem procesu diagnostycznego i same nie mogą stanowić jedynej podstawy do postawienia rozpoznania.

Pakiet obserwacji diagnostycznych w grupie obejmuje: przekazanie przez rodziców wypełnionej ankiety, ewentualną rozmowę telefoniczną z rodzicami celem uzupełnienia informacji zawartych w ankiecie, cztery obserwacje dziecka na zajęciach grupowych, przygotowanie opisu funkcjonowania dziecka na zajęciach w terminie dwóch tygodni po zakończeniu obserwacji.

Obserwacja diagnostyczna dziecka w placówce* – cena 400 zł

Propozycja ta skierowana jest do rodziców dzieci, które nie mają możliwości wzięcia udziału w obserwacjach ich funkcjonowania w grupie (por. pkt.3.), a w przypadku których istnieje konieczność przeprowadzenia obserwacji funkcjonowania dziecka na terenie przedszkola bądź szkoły. Poza obserwacją dziecka, w tym samym terminie przeprowadzany jest także wywiad środowiskowy z nauczycielem dziecka.

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji diagnostycznej dziecka w placówce jest wcześniejsze uzyskanie przez rodziców zgody tejże placówki. Przeprowadzenie obserwacji i wywiadu z nauczycielem wraz z dojazdem w obie strony nie może przekraczać 4 godzin.

 

Diagnoza umiejętności komunikacyjnych – cena 600 zł

Jednym z kluczowych problemów w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest komunikowanie się. Ma ono ogromny wpływ zarówno na radzenie sobie przez nie w sytuacjach społecznych, jak również na ich funkcjonowanie w codziennych sytuacjach. Im sprawniej osoba z ASD potrafi się komunikować, tym większa jest szansa na jej sukces w przedszkolu/szkole, usamodzielnianie się itd.   

Diagnoza umiejętności komunikacyjnych pozwala na ocenę aktualnego poziomu umiejętności komunikowania się dziecka, a co za tym idzie, pozwala na odpowiednie dobieranie potrzebnych mu działań terapeutycznych w tym zakresie. Diagnoza ta obejmuje cztery spotkania, w ramach których:

 • przeprowadzany jest z rodzicami wywiad, dotyczący umiejętności komunikacyjnych dziecka – spotkanie prowadzone jest przez jednego specjalistę i trwa do 1.5 godziny, wskazane jest, aby w spotkaniu uczestniczyli oboje rodzice (zapraszamy bez dziecka),
 • odbywa się badanie umiejętności komunikacyjnych dziecka – spotkanie prowadzone jest przez jednego specjalistę i trwa do 1 godziny,
 • specjalista wspólnie z rodzicami dokonuje analizy umiejętności komunikacyjnych dziecka w jego naturalnym środowisku, w oparciu o wypełniony przez rodziców kwestionariusza obserwacji sytuacji komunikacyjnych, występujących na terenie domu (rodzice otrzymują kwestionariusz na pierwszym spotkaniu po zakończeniu wywiadu) – spotkanie to trwa do 1 godziny i odbywa się bez obecności dziecka,
 • odbywa się podsumowanie wszystkich zebranych informacji i przekazanie diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka rodzicom – spotkanie prowadzone jest przez jednego specjalistę i trwa do 1 godziny i odbywa się bez obecności dziecka.

Łączny czas diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka dla rodziców wynosi do 4,5 godziny (łączny czas pracy specjalistów uwzględniający analizę wszystkich zebranych danych oraz przygotowanie pisemnej diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka wynosi ok. 6,5 godziny).

Uwaga! Zapisy na konsultacje diagnostyczne i diagnozy możliwe są poprzez:

– wysłanie e-maila na adres: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

– telefonicznie pod numerem 505 696 388 (wyłącznie we wtorki w godzinach 12:00-14:00)

 

Konsultacje diagnostyczne osób dorosłych powyżej 16 r.ż.

Konsultacje te skierowane są do nastolatków powyżej 16 r.ż. oraz osób dorosłych, które doświadczają różnego rodzaju problemów w codziennym życiu, przede wszystkim w sferze relacji społecznych, porozumiewania się z innymi ludźmi oraz w sferze zainteresowań i sposobu myślenia. Celem konsultacji jest ocena aktualnego funkcjonowania danej osoby pod kątem występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu (w tym także zespołu Aspergera). Na podstawie informacji zebranych od rodziców osoby badanej oraz bezpośredniej obserwacji i badania pacjenta, zespół specjalistów doświadczonych w diagnozowaniu nastolatków i osób dorosłych w kierunku ASD (psycholog, psychoterapeuta) poznają sposób funkcjonowania osoby badanej, analizują dostarczoną dokumentację medyczną, przeprowadzają ustrukturyzowane badanie (np. z wykorzystaniem badania ADOS-2*, kwestionariuszy osobowości czy narzędzi dedykowanych do oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu) i dokonują oceny zgromadzonych informacji w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Spotkania diagnostyczne są poprzedzone jednorazową tzw. wizytą lekarską, prowadzoną przez doświadczonego lekarza psychiatrę, która ma na celu dokonanie wstępnej oceny zgłaszanych problemów. Lekarz psychiatra decyduje o pokierowaniu osoby badanej do dalszej, pogłębionej diagnostyki w naszym Ośrodku lub wskazuje na konieczność innego rodzaju działań.

Czas trwania wizyty z lekarzem psychiatrą to 30-45min.

Odpłatność za wizytę lekarską: 200,00 zł

Przebieg procesu diagnostycznego

Jeśli lekarz psychiatra podczas pierwszej wizyty przesiewowej obserwuje u pacjenta możliwość występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu, osoba ta może zgłosić się w naszym Ośrodku do pogłębionej diagnostyki. Pełen proces diagnostyczny nastolatka powyżej 16r.ż. lub osoby dorosłej obejmuje:

 1. Wywiad wstępny z udziałem osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje, dotyczące jej aktualnego funkcjonowania w życiu codziennym: w sferze osobistej, towarzyskiej, zawodowej.
 2. Wywiad wstępny z udziałem rodzica, opiekuna, bądź partnera życiowego osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje dotyczące wczesnego rozwoju osoby badanej jako dziecka (np. w sferze rozwoju mowy, rozwoju psychoruchowego, obserwowanych trudności w zachowaniu, radzenia sobie pod względem edukacyjnym i społecznym, itp.) – to spotkanie może odbyć się w tym samym terminie, co wywiad wstępny z osobą badaną.
 3. Spotkanie osoby badanej z psychologiem/psychoterapeutą w celu przeprowadzenia badania pod kątem występowania cech spektrum autyzmu, które może obejmować: swobodną rozmowę, rozmowę na zadany temat, badania kwestionariuszowe, badanie ADOS-2, próby kliniczne, testy psychologiczne i neuropsychologiczne, itp.
 4. Spotkanie osoby badanej z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem/psychoterapeutą w celu postawienia ostatecznego rozpoznania, które obejmuje rozmowę swobodną z lekarzem, wewnętrzną konsultację zespołu diagnozującego (bez udziału pacjenta) oraz przekazanie wniosków przez lekarza psychiatrę
 5. Spotkanie podsumowujące z osobą badaną, prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę, mające na celu omówienie przebiegu procesu diagnostycznego, uzyskanych wyników w testach i badaniach psychologicznych oraz przedstawionych wniosków diagnostycznych; podczas tego spotkania proponujemy, aby pacjent zadał nurtujące go pytania, wyraził wszelkie wątpliwości co do przebiegu procesu, bądź postawionego rozpoznania, tak aby osoba prowadząca mogła udzielić jak najbardziej wyczerpujących wyjaśnień.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla osoby badanej wynosi od 5 do 8 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin)

Koszt procesu diagnostycznego: 1600,00 zł

 

Informacje dodatkowe:

– pacjent zobowiązany jest do dostarczenia: aktualnych wyników badań psychologicznych, neuropsychologicznych, psychiatrycznych, czy neurologicznych, jeśli takie były wykonywane w ciągu ostatnich dwóch lat; wyników wszelkich badań tego typu, prowadzonych w dzieciństwie, bądź w okresie dojrzewania; opinii pedagogicznych i psychologicznych z placówki edukacyjnej, bądź z poradni psychologiczno-pedagogicznej z okresu dziecięcego, bądź nastoletniego, jeśli takie pacjent uzyskał;

– poszczególne badania i obserwacje omawiane są na dwóch spotkaniach zespołu diagnostycznego, z których drugie ma miejsce w czasie spotkania diagnostycznego w przerwie, po rozmowie z pacjentem; celem tych spotkań jest szczegółowa analiza zebranego materiału oraz opracowanie przeprowadzonych badań, co pozawala na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów pacjenta,

– po zakończeniu procesu diagnostycznego pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania osoby badanej w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania,

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest wyrażenie zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o pacjencie w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli osoba badana zrezygnuje z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie.

Konsultacje

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa potrzebom, przygotowaliśmy propozycję konsultacji z naszymi specjalistami. Możecie Państwo skorzystać zarówno z pojedynczej konsultacji wstępnej, która pozwoli ocenić zgłoszony problem i wyznaczyć kierunki dalszego działania, jak i z pakietów konsultacji, w ramach których możliwe jest prowadzenie różnych działań w zależności od potrzeb osoby z ASD i jego rodziny.

Więcej informacji

Wstępna konsultacja dla rodziców – cena 200 zł

Propozycja skierowana jest do rodziców, którzy chcieliby skonsultować dziecko w naszym Ośrodku z powodu np. trudności szkolnych, problemów emocjonalnych lub z zachowaniem itp. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji o dziecku, rodzinie i zgłaszanym przez rodziców problemie oraz zaplanowanie dalszego postępowania (kierunków i trybu pracy), które może obejmować np. skierowanie na diagnozę, badania testowe, konsultacje logopedyczne, konsultacje z fizjoterapeutą, zajęcia indywidualne, grupowe itd.

Spotkanie trwa 1,5 godziny. Zachęcamy, aby wzięli w nim udział oboje rodzice, bez dziecka.

Pakiet „G” – zindywidualizowany pakiet konsultacyjny 10 godzin – cena 900 zł*

Pakiet 10 godzin do wykorzystania w ciągu maksymalnie jednego roku na różne działania prowadzone przez Ośrodek: wizyty konsultacyjne z terapeutami, obserwacje dziecka, badania testowe dziecka, wizyty lekarskie. Godziny w ramach tego pakietu nie mogą być wykorzystane w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych.

*Uwaga: istnieje możliwość rozłożenia opłaty za pakiet na dwie części po 450 zł.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „H” – zindywidualizowany pakiet konsultacyjny 20 godzin – cena 1700 zł

Pakiet 20 godzin do wykorzystania w ciągu maksymalnie jednego roku na różne działania prowadzone przez Ośrodek: wizyty konsultacyjne z terapeutami, obserwacje dziecka, badania testowe dziecka, wizyty lekarskie. Godziny w ramach tego pakietu nie mogą być wykorzystane w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych.

*Uwaga: istnieje możliwość rozłożenia opłaty za pakiet na cztery części po 425 zł.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „I” – pakiet konsultacyjny dla rodziców – 100 zł/za godzinę konsultacji

Pakiet godzin do wykorzystania w ustalonym terminie na spotkania rodziców z doświadczonym psychologiem, terapeutą naszego Ośrodka. Konsultacje w sprawach wychowawczych, rodzinnych. Liczba godzin do ustalenia wspólnie przez terapeutę i rodziców. W ramach pakietu możliwe jest również realizowanie programu psychoedukacyjnego Carole Sutton, przygotowującego rodziców do pracy nad zmianą trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym ( 8 spotkań – w tym 4 po 1 godzinie i 4 po 1,5 godziny).

Podpisanie umowy na pakiet „I” rozpoczyna konsultacja wstępna (do 1,5 h ), podczas której określane są potrzeby rodziców, a terapeuta przedstawia możliwy zakres konsultacji.

Zapisy do Łucji Sokorskiej-Maj w rejestracji.

– wizyta pierwszorazowa u lekarza – na wizytę pierwszorazową pacjent/rodzic zgłasza się z dotychczasową dokumentacją medyczną; konsultacja obejmuje zebranie wywiadu, ustalenie potrzeb, wydanie zaleceń. Czas trwania do 50 minut. Cena 250 zł

– wizyta z wypisaniem dokumentów/zaświadczeń (np. do orzeczenia o niepełnosprawności) – cena 200 zł

– wizyta kontrolna – 180 zł

Propozycja skierowana jest do rodziców dzieci zainteresowanych pakietem R (indywidualne zajęcia rehabilitacyjne). Prowadzona jest przez fizjoterapeutkę, doktora nauk o kulturze fizycznej, terapeutkę SI. Obejmuje krótki wywiad medyczny, omówienie funkcjonowania motorycznego dziecka z rodzicem/rodzicami, obserwację dziecka.

Spotkanie trwa do 60 minut. Zachęcamy, aby wzięli w nim udział oboje rodzice z dzieckiem.

Cena 150 zł.

Terapia

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji SYNAPSIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi (pakiet zajęć terapeutyczno-komunikacyjnych), indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutę prowadzącego z osobą z ASD oraz jej rodzicami.

Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W zależności od wieku i potrzeb uczestników grupy w ramach zajęć prowadzony jest także trening umiejętności społecznych.

Więcej informacji

Pakiet „A” – zajęcia komunikacyjno-terapeutycznych dla dzieci i rodziców, będących krótko po uzyskaniu diagnozy ASD  – cena 90 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 12  godzinnych zajęć z dzieckiem i rodzicami, prowadzonych przeciętnie 4 razy w miesiącu** (z czego w 3 zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, natomiast czwarte zajęcia odbywają się wyłącznie z rodzicami, bez obecności dziecka i służą podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć i dostrzeganych trudności dziecka oraz przekazaniu rodzicom wskazówek i zaleceń).

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć komunikacyjno-terapeutycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „B” – zajęcia indywidualne – cena 85 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 50-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem przeciętnie 2 razy w miesiącu**. Zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w zależności od potrzeb dziecka ustalanych wspólnie z rodzicami (np. zajęcia komunikacyjne, ogólnorozwojowe, psychologiczne, usamodzielniające itp.). Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą prowadzącym zajęcia, istnieje możliwość skrócenia zajęć z dzieckiem i przeznaczenia pozostałego czasu na omówienie z rodzicami lub zamiany jednych zajęć indywidualnych z dzieckiem na konsultacje dla rodzica.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko jedne zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypadają kalendarzowo trzy terminy zajęć (np. 2, 16, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „C” – zajęcia indywidualne – cena 85 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 50-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem przeciętnie 4 razy w miesiącu**. Zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w zależności od potrzeb dziecka ustalanych wspólnie z rodzicami (np. zajęcia komunikacyjne, ogólnorozwojowe, psychologiczne, usamodzielniające itp.). Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą prowadzącym zajęcia, istnieje możliwość skrócenia zajęć z dzieckiem i przeznaczenia pozostałego czasu na omówienie z rodzicami lub zamiany jednych zajęć indywidualnych z dzieckiem na konsultacje dla rodzica.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „D” – zajęcia logopedyczne „Chcę – pokazuję – mówię!” – cena 85 zł/za zajęcia*

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju, jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Możliwość poproszenia o jedzenie, picie, zmianę pieluszki lub zaprowadzenie do toalety, zwrócenie uwagi rodzica na interesujący lub zagrażający przedmiot, podzielenie się swoją radością czy smutkiem, zadawanie pytań i zdobywanie wiedzy, wyrażanie swoich poglądów, wspólna zabawa… Wszystko to w pierwszych latach życia małego dziecka jest niezwykle znaczące dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego itp.). Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w miłej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1,5-6 lat z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami mowy, również z dziećmi, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pakiet obejmuje przeciętnie 4 zajęcia w miesiącu**, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Na życzenie rodzica ostatnie zajęcia z pakietu mogą być zastąpione spotkaniem z rodzicem, na którym omówione zostaną wnioski z dotychczasowej pracy z dzieckiem.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć logopedycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „E” – zajęcia grupowe – cena 55 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera godzinne zajęcia grupowe z dzieckiem przeciętnie 2 razy w miesiącu**. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w grupach liczących od 2 do 8 osób. W przypadku dzieci z większym poziomem trudności lub grup powyżej 6 uczestników, zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z grupami. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutami prowadzącymi grupę, istnieje możliwość zamiany jednych zajęć grupowych na spotkanie z rodzicami uczestników, którego celem jest omówienie osiągniętych efektów, sukcesów i trudności dzieci oraz ustalenie celów dalszej pracy z grupą.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko jedne zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypadają kalendarzowo trzy terminy zajęć (np. 2, 16, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć grupowych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

 

Pakiet „F” – zajęcia grupowe – cena 55 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera godzinne zajęcia grupowe z dzieckiem przeciętnie 4 razy w miesiącu**. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia te mogą być prowadzone pod różnym kątem, w grupach liczących od 2 do 8 osób. W przypadku dzieci z większym poziomem trudności lub grup powyżej 6 uczestników zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z grupami. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeutami prowadzącym grupę, istnieje możliwość zamiany jednych zajęć grupowych na spotkanie z rodzicami uczestników, którego celem jest omówienie osiągniętych efektów, sukcesów i trudności dzieci oraz ustalenie celów dalszej pracy z grupą.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć grupowych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „C” – zajęcia logopedyczne „Chcę – pokazuję – mówię!” – cena 85 zł/za zajęcia*

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju, jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Możliwość poproszenia o jedzenie, picie, zmianę pieluszki lub zaprowadzenie do toalety, zwrócenie uwagi rodzica na interesujący lub zagrażający przedmiot, podzielenie się swoją radością czy smutkiem, zadawanie pytań i zdobywanie wiedzy, wyrażanie swoich poglądów, wspólna zabawa… Wszystko to w pierwszych latach życia małego dziecka jest niezwykle znaczące dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

Prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego itp.). Prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w miłej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1,5-6 lat z opóźnionym rozwojem mowy

i z wadami mowy, również z dziećmi, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pakiet obejmuje przeciętnie 4 zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Na życzenie rodzica ostatnie zajęcia z pakietu mogą być zastąpione spotkaniem z rodzicem, na którym omówione zostaną wnioski z dotychczasowej pracy z dzieckiem.

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych. Testy wykonywane są w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagoicznej Fundacji SYNAPSIS.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć logopedycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Pakiet „R” – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne – cena 100 zł/za zajęcia*

Zajęcia indywidualne prowadzone przez fizjoterapeutkę, doktora nauk o kulturze fizycznej, terapeutkę SI.

Pierwsze zajęcia w pakiecie muszą zostać poprzedzone specjalistyczną konsultacją fizjoterapeutyczną, dodatkowo płatną.

Pakiet zawiera 45-minutowe zajęcia indywidualne z dzieckiem, przeciętnie 4 razy w miesiącu**. Zajęcia te ukierunkowane są na prawidłowy rozwój motoryczny, naukę prawidłowych wzorców ruchowych, korekcję wad postawy oraz poprawę sprawności ogólnej.

* Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca, a płatność dokonywana jest za cały miesiąc z góry.

** W przypadku gdy termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć indywidualnych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Uwaga! Zapisy na terapię możliwe są poprzez:

– wysłanie e-maila na adres: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

– telefonicznie pod numerem 505 696 388 (wyłącznie we wtorki w godzinach 12:00-14:00)

 

Działania terapeutyczne dla osób z ASD powyżej 16. roku życia

1. Spotkanie pierwsze kontraktowe – rozmowa wstępna w celu określenia potrzeb osoby i doboru propozycji wsparcia; prowadzi psycholog

50 min. – 110 zł.

2. Psychoterapia

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym to cotygodniowe spotkania z wykwalifikowanym psychoterapeutą. Nastawione są na zmiany w obszarze problemów pacjenta. Mogą dotyczyć przeżyć emocjonalnych, życiowych doświadczeń, planów na przyszłość, itp. Dedykowana jest przede wszystkim osobom, które doświadczają trudności w sferze psychicznej: lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń traumatycznych, itp.

Częstotliwość spotkań: 1x w tygodniu 

Odpłatność: 80zł/spotkanie

Kontrakt zawierany jest indywidualnie podczas pierwszych spotkań.

 

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie osoby w czasie zajęć jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

3. Psychoedukacja

Spotkania nastawione są na psychoedukację dotyczącą podniesienia świadomości i zrozumienia własnych możliwości i ograniczeń i zgodnie z potrzebami konkretnej osoby mogą służyć m.in.:

 • pogłębieniu wiedzy na temat Zespołu Aspergera,
 • lepszemu zrozumieniu własnej diagnozy,
 • kształtowaniu proaktywnej postawy względem wyzwań codzienności,
 • wypracowywaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • podnoszenia kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do budowania pozytywnych relacji z innymi osobami,
 • treningowi zarządzania czasem,
 • pracy nad lepszym rozumieniem i wyrażaniem emocji,

Spotkania mogą odbywać się w trybie:

1 raz w miesiącu (110 zł – 45-50 min.)

2 razy w miesiącu (90 zł – 45-50min.)

4 razy w miesiącu (80 zł – 45-50 min).

Kontrakt zawierany jest indywidualnie podczas pierwszych spotkań

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie osoby w czasie zajęć jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Badania Testowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom uruchomiliśmy możliwość wykonywania odpłatnych badań testowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz innymi problemami rozwojowymi.

Testy wykonują psychologowie Fundacji SYNAPSIS z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii osób ze spektrum autyzmu. Warunkiem podjęcia się przez nas wykonania badania testowego jest wstępna rozmowa z rodzicami/ dorosłą osobą z ASD, w której zostaną zebrane podstawowe informacje na temat osoby badanej – jej wiek, poziom rozwoju mowy i funkcjonowania, a przede wszystkim ustalony zostanie cel badania. Na podstawie tych informacji psycholog zaproponuje Państwu odpowiedni test lub udzieli informacji, czy możemy się podjąć wykonania wybranego przez Państwa testu. Testy wykonywane są w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji SYNAPSIS.

*Uwaga: cena badania testowego jest uzależniona od czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie, obliczenie wyników i ich interpretację. Czas ten jest różny w zależności od zastosowanego narzędzia diagnostycznego i obejmuje:

 • rozmowę telefoniczną z rodzicami, podczas której ustalony zostanie cel badania i wybrany odpowiedni test,
 • badanie testem, obliczenie i interpretację wyników,
 • przygotowanie krótkiej informacji o wynikach badania,
 • rozmowę po badaniu (do 45 min.) w celu omówienia wyników (na życzenia rodziców/dorosłej osoby z ASD rozmowa ta może zostać przeprowadzona także przez telefon).

Wydanie pełnej opinii wraz z interpretacją wyników jest dodatkowo płatne.

CENNIK